Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

19 maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który jest odpowiedzią na postanowienia unijnej dyrektywy 2011/16/UE traktującej o rozszerzaniu wymiany informacji finansowych. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów znajduje się między innymi zapis o tak zwanym Jednolitym Pliku Kontrolnym opracowanym przez OECD. Jak czytamy w art. 193(a) dokumentu, "w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ może żądać [ich] przekazania (…). Struktura logiczna postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.” Według MF nowe przepisy będą oznaczać krótsze, tańsze i mniej inwazyjne kontrole skarbowe. Ujednolicony schemat, który zostanie wprowadzony wraz z nowelizacją zostanie ma być oparty na języku XML. Dzięki swojej uniwersalności XBRL znajduje wysokie miejsce wśród rozważanych standardów.

Z końcem kwietnia pracę w Stowarzyszeniu na stanowisku Project Managera zakończyła Agata Milo. Od czerwca nowym pracownikiem biura Stowarzyszenia na tym samym stanowisku zostanie Agnieszka Sitko. Celem Project Managera jest koordynacja prac biura, utrzymywanie relacji z członkami Stowarzyszenia oraz podejmowanie działań wynikających z bieżącej działalności.

29 kwietnia w Kongresie Amerykańskim odbyło się przesłuchanie podkomisji Capital Markets and Government Sponsored Enterprises, którego tematem były projekty legislacyjne mające na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Podczas zebrania poruszono także kwestie związane z XBRL. Powołując się na raport Columbia Univeristy z 2012 roku, wiceprzewodniczący podkomisji Robert Hurt zakwestionował użyteczność standardu. Głównym zastrzeżeniem przeciwko XBRL były wysokie koszty jego wdrożenia oraz niski odsetek użytkowników, głównie wśród małych przedsiębiortw. Odmienną opinię odnośnie systemu raportowania przedstawiła profesor Theresa Gabaldon z George Washington University, nawiązując do przeprowadzonego na zlecenie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) przeprowadzonego przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Profesor zauważyła, że małe firmy w rzeczywistości czerpią korzyści z XBRL, gdyż w długim okresie jego koszty maleją zaś możliwości wykorzystania rosną. To stanowisko wsparła także Carolyn Maloney, uznając koszty generowane przez standard za „nieuciążliwe”. Carolyn Maloney zwróciła także uwagę na przejrzystość raportowania w formacie XBRL, natomiast przedsiębiorstwa, których dane finansowe są nieudostępniane lub udostępniane w sposób niezrozumiały, porównała do „czarnej dziury” dla inwestorów.

Nagranie z przesłuchania podkomisji można znaleźć tutaj (począwszy od 1:13:00).

Co dwa lata Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA) publikuje ranking krajów członkowskich według poziomu rozwoju e-administracji. Zestawienie to jest konstruowane w oparciu o hierarchiczny indeks taksonomiczny E-Government Development Index (EGDI), w którego skład wchodzą trzy wskaźniki poddające ocenie infrastrukturę telekomunikacyjną (Telecomunication Infrastructure Index, TII), świadczenie usług internetowych (Online Service Index, OSI) oraz wykształcenie społeczeństwa (Human Capital Index, HCI).  W ostatniej publikacji ONZ z 2014 roku Polska znalazła się na 42. miejscu spośród 193 krajów członkowskich. Pomimo że jest to wynik wyższy niż w 2012 roku (wówczas uplasowaliśmy się na 47. miejscu), to nadal znajdujemy się poza czołówką państw europejskich. Polski EGDI na poziomie 0,6482 jest niższy o 4,5 punkta procentowego od średniej EDGI państw Europy. Polska mogła się pochwalić wysokim indeksem HCI (0,8396), jednak na ostateczną pozycje w rankingu wpłynęły niskie TII (0,5618) oraz OSI (0,5433).

Jakie mogą być przyczyny niezadowalającej oceny polskiej e-Administracji? W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015 roku dotyczącym stanu systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach czytamy, że aż w 22 z 24 (91,7%) kontrolowanych placówek jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu rozpatrywania i rozstrzygania spraw wskazywało system papierowy. Dominującą formą korespondencyjną w urzędach była także forma tradycyjna, która stanowiła aż 94% ogółu korespondencji. Warto podkreślić, że Polska e-Administracja ma warunki do rozwoju, o czym świadczy fakt, że wszystkie urzędy objęte badaniem NIK świadczyły usługi w formie elektronicznej w łącznej liczbie 514 e-usług. Niepokojące wydaje się jednak, że niespełna połowa kontrolowanych oddziałów podejmowała działania mające na celu promowanie komunikacji elektronicznej z urzędami. Według danych UNDESA mniej niż 40% społeczeństwa polskiego wyraża chęć korzystania z Internetu w celu porozumiewania się z jednostkami publicznymi. Możliwe jest zatem, że kampanie informacyjne są jednym z kluczowych narzędzi prowadzących do popularyzacji usług on-line.

 

31 marca Zespół ds Taksonomii IFRS organizuje webinar ​w celu odpowiedzenia na wszelkie pytania związane z opublikowaniem nowej wersji taksonomii IFRS 2015. Webinar odbędzie się 31 marca o 10 BST i 15 BST.
tutaj można się zapisać na webinar na godzinę 10
tutaj można się zapisać na webinar na godzinę 15.

13 maja Centralny Bank Rosji wydał decyzję o przejściu na ujednolicony standard XBRL w sprawozdaniach instytucji spoza sektora bankowego. Rosyjski bank centralny opisuje XBRL jako postępowy standard mający na celu wyeliminowanie powielania raportów, zwiększenie wiarygodności i jakości otrzymywanych informacji oraz zmniejszenie obciążenia administracji publicznej. Imlementacja nowego systemu planowo zajmie 3-5 lat.

Centralny Bank Rosji ogłosił także, że stanie się członkiem specjalnym stowarzyszenia XBRL International, co umożliwi mu wspieranie rozwoju taksonomii.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zakłady ubezpieczeń szukają optymalnych rozwiązań spełniających wymogi sprawozdawcze narzucane przez Solvency II. Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza Solvency II, oprócz nowych zasad obliczania wymogów kapitałowych i konieczności włączenia całościowego nadzoru spraw związanych z ryzykiem podmiotów, jest wzmocnienie procesów sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń wobec organów regulacyjnych z wykorzystaniem technologii XBRL. Na ten temat wypowiadają się: Sławomir Skrzypek i Mariusz Romańczyk, przedstawiciele firmy FQS Poland (należącej do grupy Fujitsu), która jest członkiem Stowarzyszenia SBR Polska.

Artykuły są dostępne tutaj: 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności