Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

International Financial Reporting Standards (IFRS) jest międzynarodowym zbiorem standardów stosowanych w sprawozdawczości finansowej. Wzorce te są odpowiedzią na zapotrzebowania przedsiębiorstw, które swoją działalnością wykraczają poza granice jednego kraju. Zapotrzebowanie to jest znaczące, czego potwierdzeniem może być fakt, że aż 140 państw rozważa wykorzystanie rozwiązań IFRS w procesie regulacji rachunkowości.  W niektórych regionach wybrane przedsiębiorstwa są zobligowane do dostosowania swoich raportów do wspomnianych zasad.

Korzyści wynikające z globalnej adopcji jednolitego standardu raportowania są niezaprzeczalne. Niemniej jednak IFRS spotkał się z falą krytyki w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, kiedy to Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) opublikowała wnikliwy raport argumentujący niskie zainteresowanie wzorcami. Warto wspomnieć, że akceptowanym standardem sprawozdawczości w USA jest U.S. Generally accepted accounting principles (U.S. GAAP) o znaczeniu jedynie lokalnym. Stosowanie U.S. GAAP jest poniekąd przyczyną, dla której regulatorzy amerykańscy niechętnie odnoszą się do IFRS, którego implementacja wymagałaby wprowadzenia zmian w sprawdzonym już systemie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat historia tych dwóch kanonów była burzliwa. Pomimo iż SEC zapowiedziało uwzględnienie w swoich strategicznych planach na lata 2014-2018 inicjatyw mających na celu wsparcie tworzenia międzynarodowego standardu raportowania, to Stany Zjednoczone nadal nie wydają się być gotowe na przyjęcie IFRS lub dostosowanie U.S. GAAP do IFRS. O różnicach, które dzielą IFRS i U.S. GAAP można przeczytać tutaj.

Zwolennikiem wprowadzenia globalnego standardu w Stanach Zjednoczonych jest James Schnurr, główny księgowy SEC. W swoim wystąpieniu z 6 czerwca 2015 roku tłumaczy, dlaczego amerykańki nadzór nie powinien „uśmiercać” IFRS. James Schnurr zauważa także, że administracja publiczna przychylnie patrzy na pomysł ujednolicania sprawozdawczości jednocześnie nie udzielając wsparcia działaniom podjętym w kierunku IFRS. Całe wystąpienie głównego księgowego znajduje się tutaj

Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zaprezentował nowe zasady, które wejdą w życie wraz z systemem Solvency II. Ostateczne wytyczne dotyczące implementacji technicznych standardów EIOPA przedstawi 30 czerwca 2015 roku, natomiast na ich wdrożenie będziemy czekać do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Wtedy także zostanie opublikowana pełna taksonomia Solvency II. Przyjęcie takiego harmonogramu będzie oznaczać, że pierwsze kwartalne raporty zgodne z Solvency II powinny zostać dostarczone właściwym organom krajowym w kwietniu 2016 roku. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie EIOPA.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie) ogłosiła zakończenie pierszego naboru projektów realizowanych w ramach programu „Polska Cyfrowa” w latach 2014-2020. W konkursie zostaną rozpatrzone dwa typy projektów: dotyczących rozwoju elektronicznego kontaktu urzędów z obywatelami oraz rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych. Wartość wniosków, które wpłynęły do CPPC, to 2,7 mld złotych, zaś budżet - 945 mln złotych. W sumie na  Program Operacyjny Cyfrowa Polska administracja zamierza przeznaczyć ponad 10 mld złotych.

Na początku miesiąca świat XBRL skupił swoją uwagę na wiadomościach napływających z Madrytu. W dniach 1-3 czerwca w hiszpańskiej stolicy odbyła się konferencja 15th XBRL EU Day & 21st Eurofilling Workshop. W organizację wydarzenia włączył się Bank of Spain, Business Register i XBRL Spain. Polska, której reprezentanci stanowili czwartą najliczniejszą grupę wśród uczestników, brała aktywny udział w spotkaniu, prowadząc wykłady o charakterze szkoleniowym. Istotnym elementem konferencji były seminaria przygotowane przez Business Reporting – Advisory Group*, członka Stowarzyszenia SBR Polska.

Jednym z głównych tematów poruszanych na XBRL EU Day były rozwiązania XBRL związane z wdrożeniem wytycznych Solvency II w Europie oraz implementacją pakietu CRD IV.

Od wielu lat międzynarodowe konferencje XBRL są także okazją do pozyskania praktycznych informacji dotyczących sposobu wprowadzania regulacji sprawozdawczych oraz poznania opinii na temat elektronicznego jednolitego systemu raportowania finansowego za granicą. Tym razem duże uznanie zyskało wystąpienie Artisa Smitsa z Financial and Capital Market Commision (FCMC), który podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami zgromadzonymi przez łotewskich regulatorów w zakresie wdrożenia platformy XBRL do nadzoru bankow i raportowania. Dzięki zastosowanym przez FCMC mechanizmom proces implementacji nowoopublikowanej taksonomii jest tańszy i bardziej przystępny. O rozwiązaniach stosowanych na Łotwie można przeczytać tutaj.

 

*firmę BR-AG reprezentowali: Michał Piechocki, Bartosz Ochocki, Mateusz Hojda, Marek Włodarczak, Karol Minczyński oraz  Michał Skopowski.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) zachęca przedsiębiorstwa australijskie do raportowania w Inline XBRL. Do tej pory użytkownicy wykorzystujący XBRL byli zobowiązani do dostarczenia ASIC kopii dokumentu w formacie PDF lub w formie papierowej. Inline XBRL jest oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną analizę danych zapisanych w języku XBRL pozwalającym na ograniczenie dokumentacji do wersji elektronicznej. 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

 

"Raportowanie danych niefinansowych w spółkach",

 

które Stowarzyszenie SBR Polska ma przyjemność współorganizować wraz z Instytutem Rachunkowości i Podatków.

 

TERMIN: 30.06.2015, MIEJSCE: WARSZAWA

 

 

Celem szkolenia będzie zapoznanie ze zmianami w obowiązakach sprawozdawczych przedsiębiorstw, które wejdą w życie wraz z Dyrektywą 2014/95/UE oraz przedstawienie wpływu transponowania unijnych wytycznych do prawa krajowego na Ustawę o rachunkowości. Szkolenie ma za zadanie wskazać korzyści, jakie mogą czerpać regulatorzy, audytorzy oraz analitycy z elektronicznego systemu raportowania.

 

Wśród prelegentów znajdą się między innymi Prezes Stowarzyszenia SBR Polska Tomasz Wiśniewski oraz Business Development Director FQS Poland Sławomir Skrzypek, którzy opowiedzą o rozwiązaniach informatycznych w sprawozdawczości. Uczestnicy warsztatów będą mogli bliżej poznać wybrane standardy, frameworki oraz taksonomie. Istotne miejsce w szkoleniu zajmie prezentacja języka XBRL jako globalnego standardu elektronicznej sprawozdawczości. 

 

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów biur zarządów, komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich, Public Relations, CSR, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia raportowania danych niefinansowych oraz raportujących do KNF i nadzorów właścicielskich spółek rynku regulowanego, alternatywnego, zainteresowania publicznego oraz spółek objętych nadzorem MSP.

 

Szczegółowy program warsztatów oraz informacje na temat rejestracji znajdą Państwo na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków.

 

Firma CRedit360 ogłosiła, że we współpracy z RobecoSam zamierza stworzyć aplikację przetwarzającą informacje finansowe, wykorzystując Dow Jones Sustainability Indices XBRL taxonomy. Jako główną zaletę oprogramowania deweloper wskazuje ominięcie przeszkód sprawozdawczych, które wydłużają drogę raportowania amerykańskim przedsiębiorstwom.

Więcej na ten temat na stronie Credit360.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności