Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Uczestnicy konferencji Business Reporting 360° (Kopenhaga, 8-10 września) będą mogli wziąć udział w specjalnej „ścieżce akademickiej”. W jej skład wejdą prezentacje wyników badań naukowych dotyczących oddziaływania ujednoliconych zbiorów danych na wyniki biznesowe. Formularz aplikacyjny dostępny jest tutaj.

Strona internetowa Obywatel.gov.pl od lipca rozszerza swoją działalność. Do tej pory na portalu można było załatwić około 30 spraw będących w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W tej chwili dostępnych będzie tam 80 usług internetowych. W witrynie znajduje się blisko 300 ujednoliconych formularzy, które są proste i przejrzyte. Obywatel.gov.pl jest pierwszym tego typu projektem rządowym, świadczącym o zapotrzebowaniu na usługi o wysokim standardzie oraz o rosnącym zainteresowaniu kontaktem z administracją drogą elektroniczną.

Amerykańka Komisja Papierów Wartościowych (SEC) uznała taksonomię 2013 US GAAP za przedawnioną i ogłosiła, że nie będzie dłużej wspierać jej rozwoju. Listę schematów XBRL oraz taksonomii, które SEC akceptuje w programach obsługi interaktywnych danych można znaleźć tutaj.

Firma doradcza Deloitte po raz kolejny przeprowadziła ankietę Deloitte CFO Survey, w której tym razem wzięło udział ponad 60 dyrektorów finansowych z Polski. Jednym z celów projektu było zebranie opinii środowiska biznesowego dotyczących zmian regulacyjnych w sprawozdawczości. Przypomnijmy, że zgodnie z dyrektywą unijną 2014/95/UE co najmniej 300 największych firm krajowych od stycznia 2017 roku zostanie objętych rozszerzonym obowiązkiem sprawozdawczym związanym z ujawnianiem danych pozafinansowych (m.in. wpływu na środowisko, przeciwdziałaniu korupcji czy aspektów społeczno-pracowniczych). Nowe regulacje będą dotyczyć podmiotów, które zatrudniają ponad 500 pracowników i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Jak pokazuje badanie Deloitte CFO Survey polskie przedsiębiorstwa nie są przygotowane do tworzenia tego typu dokumentów. Problem okazuje się mieć swoje źródło u podstaw – świadomość nadchodzących zmian jest niska. Na pytanie: „Czy znają państwo i czują się przygotowani do spełnienia nowej unijnej dyrektywy, która nałoży na duże firmy obowiązek raportowania danych pozafinansowych?” blisko połowa ankietowanych przyznała się do nieznajomości wymogów przywołanej ustawy. Zaledwie 15% spośród przebadanych dyrektorów finansowych rozpoczęło proces wdrażanie wymagań w swojej firmie, zaś tylko 2% ten proces zakończyło.

Deloitte szacuje, że opracowanie pierwszego raportu społecznego trwa średnio 6 miesięcy, jenoczenie jednak zauważa, że już od stycznia 2015 przedsiębiorstwa, których nowe obowiązki będą dotyczyć, powinny podejmować próby raportowania pozafinansowego i ocenić swoje luki.

Jedynie około 40 róznej wielkości jednostek w Polsce aktualnie tworzy sprawozdania niefinansowe. Jedną z takich organizacji jest KGHM Polska Miedź S.A., który już od dwóch lat przygotowuje raport zintegrowany, prezentujący wyniki finansowe jaki i niefinansowe. „Jak wynika z naszych badań, aż 94% naszych interesariuszy uwzględnia dane pozafinansowe w ocenie wyników spółki”, twierdzi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.  Nowe obowiązki sprawozdawcze polepszą transparentność firm, co powinno zwiększyć poziom zaufania ze strony inwestorów.

 

Przewodniczący Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) Hans Hoogervorst powiedział:

 

 

"Obserwujemy widocznie rosnące zainteresowanie technologiami mającymi na celu stworzenie informacji finansowych bardziej dostępnych dla inwestorów. Współpracujemy z organami regulacyjnymi, które rozwijają elektroniczne platformy do raportowania w standardach IFRS, pragnąc zapewnić jak najlepszą jakość proponowanych usług."

 

Zauważalnym rezultatem wspomniananej przez przewodniczącego współpracy okazał się przewodnik dotyczący wdrażania elektronicznej archiwizacji raportów finansowych zgodnej ze standardami IFRS przygotowany przez Fundację IFRS oraz IASB. Dokument ten zawiera materiały, które pozwolą organom zajmującym się regulacją rynku lepiej poznać taksonomię IFRS oraz zrozumieć korzyści wynikające z raportowania drogą elektroniczną. Wademekum IASB dostępne jest tutaj.

 

Czy wizja ujednoliconego procesu przetwarzania i udostępniania informacji jest nierealistyczna? Jak pokazują doświadczenia Holendrów, wdrożenie harmonicznych standardów w raportowaniu biznesowym jest zadaniem w pełni wykonalnym. W publikacji „Challenging the chain” można przeczytać o drodze od pomysłu wykorzystania języka XBRL w sprawozdaniach finansowych (2004) do pierwszego raportu dostarczonego w tym standardzie przy użyciu bezpiecznej infrastruktury (2007). Program Standard Business Reporting (SBR) zrealizowany w Holandii może być nazywany sukcesem współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Jego twórcami były zarówno organizacje pozarządowe (firmy audytorskie, informatyczne oraz banki) jak i administracja państwowa. Elementem projektu było stworzenie platformy, która stała się miejscem wymiany i tworzenia informacji podatkowych, statytycznych oraz finansowych. Umożliwia ona automatyczne przekazywanie raportów odpowiednim jednostkom, unikając tym samym wielokrotnego powielania dokumentów. Wysoki poziom standaryzacji sprawozdań sprawia, że zawarte w nich dane są jednoznaczne i czytelne.

Więcej o tym, w jaki sposób Holendrzy zwalczyli nadmiar biurokracji poprzez uproszczenie procesu raportowania, będziemy mogli usłyszeć podczas konferencji Business Reporting 360° (Kopenhaga, 8-10 września). W programie wydarzenia znajdziemy wystąpienie Roba Kuipersa, dyrektora holenderskiego Programu SBR, który opowie między innymi o znaczeniu projektu w kontekście pobudzania krajowej przedsiębiorczości oraz konkurencyjności między firmami. Ponadto dowiemy się, jak w pełni wykorzystać potencjał języka XBRL oraz poznamy postępy projektów realizowanych przy użyciu XBRL w innych krajach (m.in. w Turcji i Finlandii). Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Pełną agendę spotkania można znaleźć tutaj.

Administacja publiczna jest jednym z wiodących producentów informacji, które pozyskuje od swoich obywateli. Obecnie jesteśmy świadkami gruntownej zmiany w systemie gromadzenia i magazynowania danych. Zmiana ta rozpoczęła się na początku zeszłej dekady a polega na rezygnacji z tradycyjnej papierowej formy przekazu wiadomości na rzecz tej elektronicznej. Jednym z przejawów „elektronicznej rewolucji” jest wprowadzanie jednolitych standardów w raportach, które podmioty dostarczają jednostkom rządowym oraz zmuszenie do większej transparentności.

W 2000 roku ustawodawcy brazylijscy opublikowali Fiscal Responsibility Law (LFR), które zawierało między innymi prawa regulujące przejrzystość rachunkowości publicznej oraz zapisy wprowadzające obowiązek raportowania przez wszystkie urzędy w jednakowym standardzie. Prace prowadzące do usystematyzowania sprawozdań finansowych w Brazylii nadzorował Brazylijski Skarb Państwa (STN). Musiał on sobie radzić z takimi wyzwaniami jak modernizacja przestarzałych platform bazodanowych czy likwidacja problemu powielania danych na różnych szczeblach administacyjnych. Rozwiązaniem tych trudności okazał się projekt SICONFI, którego celem było stworzenie platformy wykorzystującej standardy XBRL Global Ledger Taxonomy Framework (XBRL GL). Mechanizmy stosowane przez SICONFI polegają na pobieraniu danych ze sprawozdań budżetowych i finansowych, a następnie konstruowanie na ich podstawie raportów w jednolitym formacie umożliwiającym prowadzenie analiz aktualnego stanu gospodarki przez inne podmioty.

O ponad dziesięcioletnich doświadczeniach zdobytych przez STN w procesie implementacji LFR możemy przeczytać w sprawozdaniu przygotowanym przez XBRL International. 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności