21 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SBR POLSKA. ZWZC podjęło uchwały w przedmiocie:

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok; 
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015; 
  • udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; 
  • udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
  • zatwierdzenia planu rozwoju Stowarzyszenia na 2016 rok; 
  • zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok; 
  • ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.