Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA) opublikował dokument konsultacyjny, który ma zachęcić do udzielania komentarzy dotyczących struktury Europejskiego Jednolitego Elektronicznego Formatu (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Wprowadzenie ESEF reguluje dyrektywa o transparentności 2013/50/EU (TDA) będącej aktualizacją dyrektywy o transparentności z 2004 roku (TD). Nowa, ujednolicona struktura ma obejmować wszystkie sprawozdania z działalności rocznej publikowane przez emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych. Europejski standard ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

W dokumencie konsultacyjnym rozważono różne scenariusze dla sprawozdawczości spółek publicznych. ESMA w wyraźny sposób zaznacza, że raporty sporządzone w formacie PDF generują niewielkie korzyści dla użytkowników informacji finansowych i wyraża przekonanie o wprowadzeniu bardziej strukturalnego standardu (opartego na języku XML lub XHTML).

Dwie spośród czterech przedstawionych możliwości uwzględnia wykorzystanie XBRL bądź iXBRL, które ESMA opisuje jako „najbardziej zaawansowane, sprawdzone i/lub najczęściej używane przez europejskich i światowych regulatorów rozwiązanie technologiczne.” Co więcej, „adopcja XBRL albo iXBRL powinna sprzyjać osiągnięciu założeń TDA oraz skutkować w poprawie atrakcyjności europejskich rynków kapitałowych.”

Termin składania komentarzy dotyczących treści dokumentu konsultacyjnego upływa 24 grudnia 2015 roku.