W odpowiedzi na co raz większe zapotrzebowania rynkowe oraz zaostrzające się regulacje prawne przedsiębiorstwa udostępniają publicznie co raz więcej informacji. W bliskiej perspektywie na polskie firmy zostaną nałożone nowe obowiązki raportowania danych niefinansowych wynikające z transponowania dyrektywy 2014/95/EU. Prace trwające nad ustawą nie dają jeszcze odpowiedzi na pytanie, jak raporty pozafinansowe będą wyglądać – czy będzie to nowy dokument, czy może uzupełnienie istniejącego sprawozdania?

Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być raporty zintegrowane, które już w tej chwili cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Służą one do szeroko pojętej prezentacji aktualnej pozycji firmy na rynku, są połączeniem raportów finansowych i pozafinansowych. „Raportowanie zintegrowane pozwala przedstawić jaśniejszy niż ‘tradycyjnie prezentowany’ obraz tego, co jest strategicznie decydujące o rynkowym sukcesie lub porażce, przez co z jednej strony ułatwia inwestorom ocenę możliwych do osiągnięcia w przyszłości wyników, z drugiej umożliwa zarządowi i radzie nadzorczej prowadzenie z inwestorami znacznie lepiej i logiczniej ustrukturyzowanej dyskusji o strategii i modelu biznesowym”, pisze członek kapituły konkursu „The Best Annual Report 2014”, prezes Excelsior Capital, Piotr Dubno. Więcej o raportach zintegrowanych, jako „nowym sposobie komunikacji spółek” można przeczytać tutaj.