Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

 

STATUT

Stowarzyszenia „SBR POLSKA”


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą „SBR POLSKA”, dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia. W przypadku jednostki organizacyjnej poza siedzibą Stowarzyszenia, w treści pieczęci będzie wskazana nazwa jednostki i jej siedziba.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, z tym że do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. działalność wydawnicza (PKD 58.11-18)
  2. działalność poligraficzna (PKD 58.19)
  3. działalność związana z informatyką pozostała (PKD 62.09 Z)
  4. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20)
  5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.21)
  6. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.10)
 11. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§2

 1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
  1. rozwój gospodarki i nauki poprzez inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, w tym standardów sprawozdawczości finansowej (XBRL), statystycznej (SDMX), standardów dotyczących wiadomości finansowych (MarketML) oraz standardów przeszukiwania danych finansowych (RIXML, IRML), umożliwiających automatyzację i redukcję kosztów oraz doskonalenie elektronicznej sprawozdawczości gospodarczej
  2. podejmowanie i wspieranie działań innych podmiotów w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej oraz upowszechnianie ich stosowania,
  3. upowszechnianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami wiedzy na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej wśród osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  4. działanie na rzecz poprawy aktualnie istniejących standardów sprawozdawczości, a w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  5. umożliwienie współdziałania członków Stowarzyszenia w powyżej opisanym zakresie,
  6. wspieranie grup i organizacji, których cele i działania są zgodne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, prelekcji, seminariów, spotkań informacyjnych na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  2. prace w ramach grup roboczych oraz grup wspierających rozwój i upowszechnianie standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, prowadzenie badań, opracowywanie studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków oraz rozwiązań dotyczących standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej dla potrzeb własnych i podmiotów współpracujących, wdrażanie tych prac w działaniach własnych i podmiotów współpracujących,
  3. organizowanie innych działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,
  4. inicjowanie działalności naukowej dotyczącej standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej
  5. współpracę z organami administracji samorządowej, rządowej, osobami prawnymi, fizycznymi,
  6. wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi o tych samych lub zbliżonych celach,
  7. opiniowanie regulacji prawnych i organizacyjnych związanych ze standardami ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  8. występowanie do organów administracji państwowej z wnioskami i propozycjami nowych rozwiązań dotyczących sprawozdawczości, w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  9. uczestnictwo w zagranicznych konferencjach, seminariach, spotkaniach roboczych dotyczących sprawozdawczości elektronicznej jak i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą „SBR POLSKA”, dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia. W przypadku jednostki organizacyjnej poza siedzibą Stowarzyszenia, w treści pieczęci będzie wskazana nazwa jednostki i jej siedziba.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, z tym że do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. działalność wydawnicza (PKD 58.11-18)
  2. działalność poligraficzna (PKD 58.19)
  3. działalność związana z informatyką pozostała (PKD 62.09 Z)
  4. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20)
  5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.21)
  6. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.10)
 11. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§2

 1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
  1. rozwój gospodarki i nauki poprzez inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, w tym standardów sprawozdawczości finansowej (XBRL), statystycznej (SDMX), standardów dotyczących wiadomości finansowych (MarketML) oraz standardów przeszukiwania danych finansowych (RIXML, IRML), umożliwiających automatyzację i redukcję kosztów oraz doskonalenie elektronicznej sprawozdawczości gospodarczej
  2. podejmowanie i wspieranie działań innych podmiotów w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej oraz upowszechnianie ich stosowania,
  3. upowszechnianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami wiedzy na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej wśród osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  4. działanie na rzecz poprawy aktualnie istniejących standardów sprawozdawczości, a w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  5. umożliwienie współdziałania członków Stowarzyszenia w powyżej opisanym zakresie,
  6. wspieranie grup i organizacji, których cele i działania są zgodne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, prelekcji, seminariów, spotkań informacyjnych na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  2. prace w ramach grup roboczych oraz grup wspierających rozwój i upowszechnianie standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, prowadzenie badań, opracowywanie studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków oraz rozwiązań dotyczących standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej dla potrzeb własnych i podmiotów współpracujących, wdrażanie tych prac w działaniach własnych i podmiotów współpracujących,
  3. organizowanie innych działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,
  4. inicjowanie działalności naukowej dotyczącej standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej
  5. współpracę z organami administracji samorządowej, rządowej, osobami prawnymi, fizycznymi,
  6. wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi o tych samych lub zbliżonych celach,
  7. opiniowanie regulacji prawnych i organizacyjnych związanych ze standardami ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  8. występowanie do organów administracji państwowej z wnioskami i propozycjami nowych rozwiązań dotyczących sprawozdawczości, w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  9. uczestnictwo w zagranicznych konferencjach, seminariach, spotkaniach roboczych dotyczących sprawozdawczości elektronicznej jak i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

 


Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§3

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarani, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia i będący członkami Zarządu lub prokurentami:
  1. w bankach,
  2. podmiotach emitujących papiery wartościowe,
  3. domach maklerskich,
  4. w podmiotach, do zakresu działalności których, należy produkcja i sprzedaż oprogramowania, w szczególności dotyczącego systemów sprawozdawczości, systemów transakcji, systemów zarządzania, produkcją sprzętu komputerowego,
  5. w podmiotach, do zakresu działalności, których, należy badanie sprawozdań finansowych lub doradztwo podatkowe,
  6. w organizacjach samorządowych doradców podatkowych, biegłych rewidentów,
  7. w stowarzyszeniach księgowych oraz stowarzyszeniach wyżej wymienionych podmiotów,
  8. w innych podmiotach prawnych, których obszar działalności pokrywa się z celami, dla których powołano Stowarzyszenie.
 5. Członkami zwyczajnymi mogą być także obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarani i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, których zakres wykonywanej pracy jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
 6. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele oraz członkowie przyjęci uchwałą zarządu zgodnie z paragrafem 4.
 7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną w formie składek, ustalanych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 

§4

 

 1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających należy do kompetencji Zarządu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odrzucenia członkostwa w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowaną osobę deklaracji członkostwa.
 3. O decyzji w sprawie przyjęcia Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni informuje zainteresowaną osobę na piśmie. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.
 4. Za dzień wstąpienia do Stowarzyszenia przyjmuje się dzień podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie członkostwa.

 

§5
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. wyborcze (czynne i bierne) do organów Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych,
 4. informacji o wszystkich działaniach Stowarzyszenia,
 5. udziału w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności w konferencjach, sympozjach, prelekcjach, seminariach, spotkaniach informacyjnych na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej oraz grupach roboczych zajmujących się opracowaniem tychże standardów.
 6. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i realizacji innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§6

 

 1. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 5 ust. 1 lit. b) – f) oraz obowiązki określone w § 5 ust. 2.

 

§7

 

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Członka zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia albo skazania prawomocnym wyrokiem,skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  3. śmierci członka,
  4. zaprzestania przez członka pełnienia funkcji, o której mowa w § 3 ust. 4,rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Członka zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  4. utraty osobowości prawnej,
  5. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, w razie zalegania przez członka z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia ustalonego uchwałą Walnego Zebrania Członków jako termin płatności składek.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków od powyższej uchwały.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

 

§8

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie Zarządu i Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólną kadencję, wynoszącą 3 (trzy) lata.
 3. O ile postanowienia Statutu lub regulaminów poszczególnych organów Stowarzyszenia nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze lub odwołaniu członków organów oraz na żądanie przynajmniej 1/3 Członków zwyczajnych.
 4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie danego organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu.

 

§9

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
  3. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. W sytuacji opisanej w § 14 ust. 5 e) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  Nadzwyczajne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zebranie takie powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§10

 

 1. W obradach Walnego Zebrania biorą udział wszyscy członkowie mający czynne lub bierne prawo wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian Statutu,
  2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie absolutorium Zarządowi po upływie każdego roku działalności, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej, po upływie każdego roku działalności,
  7. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych Członków,
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
  9. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,
  10. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  11. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  12. uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

 

§11

 

 1. Walne Zebranie wybiera członków Zarządu w liczbie od 3 do 11. Wybór następuje bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, zarządza się drugie głosowanie i wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów oddanych przez obecnych, uprawnionych do głosowania.
 3. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd wybiera uchwałą spośród siebie Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa:
  1. z dniem upływu kadencji,
  2. w razie śmierci,
  3. wskutek złożenia rezygnacji,
  4. wskutek odwołania z funkcji uchwałą Walnego Zebrania.
 6. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu liczba członków Zarządu będzie mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu określona w ust. 1., Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu.

 

§12

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. przyjmowanie nowych członków oraz prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
  3. opracowywanie programów i kierunków działania Stowarzyszenia,
  4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,
  5. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia i ponoszenie odpowiedzialności za realizację celów Stowarzyszenia,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  7. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
  9. ustalanie wielkości zatrudnienia, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników oraz warunkach wynagradzania,
  10. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia,
  11. organizowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zbiórek i imprez publicznych dla pozyskania środków do realizacji celów statutowych,
  12. ustanawianie reprezentantów Stowarzyszenia w innych podmiotach, których uczestnikiem jest Stowarzyszenie,
  13. sporządzanie sprawozdań rocznych i przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu w terminie do 30 marca za poprzedni rok,
  14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i jego przeprowadzanie zgodnie z postanowieniami Statutu,
  15. wrowadzenie księgi protokołów posiedzeń i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§13
 
  1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje oraz im przewodniczy Prezes (lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu), w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na wniosek ½ ogólnej liczby członków Zarządu, przy czym posiedzenie musi w takim wypadku odbyć się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
  3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni Członkowie Stowarzyszenia.
  4. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia domniemywa się kompetencję Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§14

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący (lub z jego upoważnienia inny członek Komisji Rewizyjnej), w miarę potrzeby, nie rzadziej ni 2 razy do roku).
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, zarządza się drugie głosowanie i wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów oddanych przez obecnych, uprawnionych do głosowania.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący kieruje pracą Komisji.
 7. Komisja Rewizyjna:
  1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. kontroluje bieżącą działalność Zarządu Stowarzyszenia a sprawozdanie z kontroli
  3. przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  4. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi,
  5. składa na Walnym Zebraniu Członków wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
  6. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w działalności Zarządu.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
  1. rezygnacji,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. odwołania z funkcji uchwałą Walnego Zebrania.
 11. W razie wygaśnięcia członkostwa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 12. Szczegółowy tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział IV
Biuro Stowarzyszenia

 

§15

 

 1. Stowarzyszenie i jego organy realizują cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.

 


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i reprezentacja

 

§16

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z majątku,
  3. darowizny i dotacje,
  4. subwencje krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  5. odsetki bankowe,
  6. dochody z ofiarności publicznej,
  7. dochody z organizowanych konferencji.
 3. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
 5. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywany wobec jednego członka Zarządu.
 6. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do dokonywania czynności w imieniu Stowarzyszenia.

 

§17

 

 1. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samego Stowarzyszenia w ramach planu kosztów opracowywanego corocznie przez Zarząd oraz zaakceptowanego przez Komisję Rewizyjną.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


 

 


Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
 

§18

 

 1. Z wnioskiem o zmianę statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
 1. co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia jednak nie mniej niż 10 członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności