Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i reprezentacja

 

§16

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z majątku,
  3. darowizny i dotacje,
  4. subwencje krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  5. odsetki bankowe,
  6. dochody z ofiarności publicznej,
  7. dochody z organizowanych konferencji.
 3. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
 5. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywany wobec jednego członka Zarządu.
 6. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do dokonywania czynności w imieniu Stowarzyszenia.

 

§17

 

 1. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samego Stowarzyszenia w ramach planu kosztów opracowywanego corocznie przez Zarząd oraz zaakceptowanego przez Komisję Rewizyjną.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


 

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności