Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

 

§8

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie Zarządu i Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólną kadencję, wynoszącą 3 (trzy) lata.
 3. O ile postanowienia Statutu lub regulaminów poszczególnych organów Stowarzyszenia nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze lub odwołaniu członków organów oraz na żądanie przynajmniej 1/3 Członków zwyczajnych.
 4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie danego organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu.

 

§9

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
  3. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. W sytuacji opisanej w § 14 ust. 5 e) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  Nadzwyczajne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zebranie takie powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§10

 

 1. W obradach Walnego Zebrania biorą udział wszyscy członkowie mający czynne lub bierne prawo wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian Statutu,
  2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie absolutorium Zarządowi po upływie każdego roku działalności, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej, po upływie każdego roku działalności,
  7. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych Członków,
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
  9. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,
  10. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  11. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  12. uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

 

§11

 

 1. Walne Zebranie wybiera członków Zarządu w liczbie od 3 do 11. Wybór następuje bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, zarządza się drugie głosowanie i wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów oddanych przez obecnych, uprawnionych do głosowania.
 3. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd wybiera uchwałą spośród siebie Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa:
  1. z dniem upływu kadencji,
  2. w razie śmierci,
  3. wskutek złożenia rezygnacji,
  4. wskutek odwołania z funkcji uchwałą Walnego Zebrania.
 6. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu liczba członków Zarządu będzie mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu określona w ust. 1., Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu.

 

§12

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. przyjmowanie nowych członków oraz prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
  3. opracowywanie programów i kierunków działania Stowarzyszenia,
  4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,
  5. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia i ponoszenie odpowiedzialności za realizację celów Stowarzyszenia,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  7. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
  9. ustalanie wielkości zatrudnienia, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników oraz warunkach wynagradzania,
  10. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia,
  11. organizowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zbiórek i imprez publicznych dla pozyskania środków do realizacji celów statutowych,
  12. ustanawianie reprezentantów Stowarzyszenia w innych podmiotach, których uczestnikiem jest Stowarzyszenie,
  13. sporządzanie sprawozdań rocznych i przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu w terminie do 30 marca za poprzedni rok,
  14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i jego przeprowadzanie zgodnie z postanowieniami Statutu,
  15. wrowadzenie księgi protokołów posiedzeń i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§13
 
  1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje oraz im przewodniczy Prezes (lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu), w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na wniosek ½ ogólnej liczby członków Zarządu, przy czym posiedzenie musi w takim wypadku odbyć się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
  3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni Członkowie Stowarzyszenia.
  4. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia domniemywa się kompetencję Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§14

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący (lub z jego upoważnienia inny członek Komisji Rewizyjnej), w miarę potrzeby, nie rzadziej ni 2 razy do roku).
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, zarządza się drugie głosowanie i wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów oddanych przez obecnych, uprawnionych do głosowania.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący kieruje pracą Komisji.
 7. Komisja Rewizyjna:
  1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. kontroluje bieżącą działalność Zarządu Stowarzyszenia a sprawozdanie z kontroli
  3. przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  4. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi,
  5. składa na Walnym Zebraniu Członków wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
  6. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w działalności Zarządu.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
  1. rezygnacji,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. odwołania z funkcji uchwałą Walnego Zebrania.
 11. W razie wygaśnięcia członkostwa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 12. Szczegółowy tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności